Kanał Wyżej
Zasady funkcjonowania
Tresc
1.   Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji CLVIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.
2.   Podstawową formą pracy w CLVIII LO jest system klasowo-lekcyjny, a jednostką organizacyjną oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania. Wyjątki stanowią:  języki obce, wychowanie fizyczne, zajęcia artystyczne  i matematyka.  Nauka tych przedmiotów odbywa się w systemie międzyoddziałowym lub międzyklasowym.
3.   Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
Szczegółowy zakres organizacji i funkcjonowania szkoły określa Statut CLVIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi.


Odnosniki
STATUT CLVIII LO

Zalaczniki
Procedura_obslugi_i_korzystania_z_monitoringu_wizyjnego_w_LO 158
Procedura_obslugi_i_korzystania_z_monitoringu_wizyjnego_w_LO 158>>


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Zasady funkcjonowania

Wersja standardowa