Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zasady funkcjonowania

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Zasady funkcjonowania

 

Treść

1.   Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji CLVIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.

2.   Podstawową formą pracy w CLVIII LO jest system klasowo-lekcyjny, a jednostką organizacyjną oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania. Wyjątki stanowią:  języki obce, wychowanie fizyczne, zajęcia artystyczne  i matematyka.  Nauka tych przedmiotów odbywa się w systemie międzyoddziałowym lub międzyklasowym.

3.   Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

Szczegółowy zakres organizacji i funkcjonowania szkoły określa Statut CLVIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Odnośniki
STATUT CLVIII LO
Załączniki

Procedura_obslugi_i_korzystania_z_monitoringu_wizyjnego_w_LO 158

Procedura_obslugi_i_korzystania_z_monitoringu_wizyjnego_w_LO 158>>


Wprowadził BZMW/tzmijewska 2014-07-07
Aktualizujący Domagała Agnieszka (LO 158) 2019-06-26
Zatwierdzający Podpora Ewa (LO 158) 2019-06-26
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-12-16
Wersja standardowa